Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาข้าราชการ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

     เดิมตำบลโคกสัก  ขึ้นอยู่กับการปกครอง ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอเขาชัยสน ประมาณปี พ.ศ.2530 ได้มีผู้นำกลุ่มหนึ่งของตำบลโคกสักประกอบด้วย บ้านหลังสถานี บ้านโคกสัก บ้านลอน บ้านต้นสน บ้านห้วยเนียง บ้านลำธาร์ บ้านคอแห้งงาม โดยที่ประชุมของผู้นำได้เลือกบ้านโคกสัก เป็นชื่อของตำบล เพราะเห็นว่าเป็นชุมชนแรกที่มาตั้งรกรากถิ่นฐานก่อนชุมชนอื่น ๆ ต่อมา กลุ่มผู้นำได้มีการเสนอแยกการปกครองจากตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอเขาชัยสน มาเป็นตำบลโคกสัก อำเภอเขาชัยสน ต่อมาปี พ.ศ. 2535 ตำบลท่ามะเดื่อ ตำบลนาปะขอ ตำบลโคกสัก ที่ขึ้นกับการปกครองอำเภอเขาชัยสน ขอแยกการปกครองมาจัดตั้ง กิ่งอำเภอบางแก้ว และได้มีการแยกจากหมู่บ้านต้นสน หมู่ที่ 4 เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหมู่บ้านคือ บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ เป็นหมู่ที่ 8 ของตำบลโคกสัก  ปี พ.ศ.  2536 แยกจากหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกสักเป็นหมู่ที่  9 บ้านทุ่งนาเจริญ ปี 2537 กิ่งอำเภอบางแก้วได้ยกฐานะเป็นอำเภอบางแก้ว และปี 2539 แยกจากหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคอแห้งงาม เป็นหมู่ที่ 10 บ้านงามทอง ต่อมาปี 2541 แยกจากหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านลอน เป็นหมู่ที่ 11 บ้านบ่อนางชี  ต่อมาในปี 2543  แยกหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านห้วยเนียง เป็นหมู่ที่ 12 บ้านทวดทอง โดยมีพี่น้องศาสนาไทยพุทธ และมุสลิม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และในปี 2548 ได้แยกหมู่ที่ 4 บ้านต้นสน เป็นหมู่ที่ 13 บ้านทุ่งนายพัน

ตำนานหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านหลังสถานีรถไฟ
     บ้านหลังสถานีรถไฟ เล่าต่อ ๆ กันมาว่าในระยะเริ่มแรก  มีป้าสงวน และแป๊ะฉ้วน 2 สามีภรรยา ทำงานรับจ้างบรรทุกไม้ฟืนให้กับการรถไฟ สมัยที่ใช้หัวรถจักรไอน้ำ โดยบรรทุกด้วยเกวียนเข้ามาเป็นครอบครัวแรก ๆ ต่อมามีนายเจนพัท และภรรยา นายแอ ดลระหมาน อพยพมาอยู่ และเนื่องจากเป็นที่สูง มีต้นไม้แต้วขึ้นเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกกันว่าโคกแต้ว และเมื่อมีการย้ายสถานีรถไฟจากคลองบางแก้ว มาอยู่ที่สถานีปัจจุบัน มีผู้คนมาอยู่อาศัยมากขึ้น  ส่วนมากย้ายมาจากบ้านหัวบาป และบ้านปากรอ จังหวัดสงขลา ชื่อสถานีรถไฟบ้านโคกแต้ว ฟังไม่ไพเราะจึงได้เปลี่ยนเป็นสถานีรถไฟบางแก้ว ตามชื่อคลองที่ไหลผ่านทางรถไฟ และเนื่องจากบริเวณนี้อยู่หลังสถานีรถไฟ จึงเรียกกันติดปากว่า บ้านหลังสถานีรถไฟบางแก้ว จึงถึงปัจจุบัน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสัก  ยังมีกลุ่มบ้านอีกหนึ่งกลุ่ม คือ บ้านมาบปราง เนื่องจากบริเวณนี้มีต้นมะปรางเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสภาพพื้นที่มีสายน้ำ (ชาวบ้านเรียกว่ามาบ) จึงเรียนปากต่อปากว่า “บ้านมาบปราง” จนถึงปัจจุบัน
ผู้บอกข้อมูล นายเฉ็ม บุตรรักษ์

หมู่ที่ 2 บ้านโคกสัก
     บ้านโคกสัก  มีการเล่าต่อกันมาว่า ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2470 โดยนายหะยีสัน ก้อเด็ม ได้อพยพหนีภัยการเมืองมาจากเมืองไทรบุรี ปัจจุบันคือ รัฐเคดาห์  ประเทศมาเลเซีย ได้มาจับจองที่ดินบริเวณโรงเรียนบ้านโคกสัก ซึ่งเป็นที่สูงมีต้นสักขนาดใหญ่อยู่จำนวนหนึ่ง ต่อมาได้ชักชวนญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงมาปลูกบ้านอยู่ด้วย โดยมาจากท้องที่ต่าง ๆ เช่น บ้านห้วยลึก บ้านโคกทราย บ้านดอนประดู่ บ้านหัวปาบ เนื่องจากที่ตั้งชุมชนอยู่บนเนิน และมีต้นสักอยู่มาก นายหะยีสัน จึงได้หารือกับ ขุนชำนิ บุญมาเรือง กำนันตำบลท่ามะเดื่อ ในสมัยนั้น ให้ตั้งชื่อชุมชนแห่งนี้ว่า “บ้านโคกสัก” จนถึงปัจจุบัน
ผู้บอกข้อมูล นายหมาน หมานระเด็น

หมู่ที่ 3 บ้านลอน
     บ้านลอน มีการเล่าต่อกันมาว่า นายพ่วง ถิ่นแก้ว เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นครอบครัวแรก เดิมชุมชนแห่งนี้ยังไม่มีชื่อ ต่อมามีชาวบ้านเป็นชาวป่าบอนต่ำ  ได้มาหาปลาในหนองน้ำที่มีขนาดใหญ่ในชุมชนแห่งนี้ และผู้ที่หาปลาคนหนึ่ง ได้ลืมหมวกไว้ที่หนองน้ำแห่งนี้ หมวกดังกล่าวชาวบ้านเรียกว่า หมวกลอน  ซึ่งเป็นหมวกที่นิยมใส่กันในสมัยนั้น จากเหตุการณ์ที่คนหาปลาลืมหมวกลอนไว้ที่หนองน้ำดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านเรียกสถานที่หนองน้ำแห่งนี้ว่า “แม่หมวกลอน” แต่เนื่องจากคนใต้พูดเร็ว ทำให้คำพูด “แม่หมวกลอน” เหลือเพียงคำว่า “แม่ลอน” และเหลือเพียง “บ้านลอน” ในปัจจุบัน
ผู้บอกข้อมูล นายพ่วง ถิ่นแก้ว

หมู่ที่ 4 บ้านต้นสน
     บ้านต้นสน มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า เดิมชาวบ้านเรียกกันว่าบ้านโคกสน เนื่องจากเป็นที่เนินสูง และต้นไม้ใบใหญ่ ๆ มากมาย มีสัตว์ป่าชุกชุม ต่อมามีการตั้งโรงเรียนประถมขึ้น ได้ตั้งชื่อว่าโรงเรียนบ้านต้นสน ชื่อบ้านจึงได้เปลี่ยนไปเป็นบ้านต้นสน ตามชื่อโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน บ้านต้นสนมีกลุ่มบ้าน คือ บ้านวังหลัก ซึ่งมีการเล่นกันว่าบริเวณนี้เคยเป็นเส้นทางการเดินทัพของทหาร และมาแวะพักในสถานที่แห่งนี้ โดยได้เอาไม้ท่อนปักหลักไว้เพื่อล่ามช้าง ต่อมาบริเวณนี้ได้ทรุดต่ำลงเป็นบึงเป็นเป็นวังน้ำลึก ต่อมากองทหารได้เดินทางต่อไป เหลือเพียงหลักที่ล่ามช้างอยู่กลางบึงพอดี ต่อมามีชาวมุสลิมมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ มีคนสังเกตเห็นไม้หลักปักอยู่กลางน้ำในวังลึก จึงตั้งชื่อชุมชนแห่งนี้ว่า “บ้านวังหลัก” จนถึงปัจจุบัน
ผู้บอกข้อมูล นายสะมะแอ อาจอ่อน

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเนียง
     บ้านห้วยเนียง เล่าต่อกันว่า เดิมเป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่ามากมาย มีสายห้วยไหลผ่าน ริม ๆ ห้วยมีต้นเนียงขึ้นอยู่มากมาย ต่อมามีคนเข้ามาอยู่อาศัย ครอบครัวแรก ๆ คือ นายเปรม เข้ามาเลี้ยงช้าง ต่อมามีการอพยพมากจากท้องถิ่นต่าง ๆ มากขึ้นจนเป็นชุมชน และเมื่อ พ.ศ.2500 ได้มีการสร้างวัดขึ้น ชื่อวัดห้วยเนียง และได้ตั้งชื่อชุมชนนี้ตามชื่อวัด จนถึงปัจจุบัน หมู่ที่ 5 มีชุมชนย่อย คือ 1. บ้านควนจง เนื่องจากมีกระจงอาศัยอยู่มากและเป็นที่สูง จึงเรียกว่า ควนจง 2. บ้านใหม่  เนื่องจากเป็นชุมชนที่ตั้งขึ้นมาใหม่ หลังจากบ้านห้วยเนียง เป็นชุมชนที่มีชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่มาก
ผู้บอกข้อมูล นายหมัดเรน เบ็ญสะอิ

หมู่ที่ 6 บ้านลำธาร์
     บ้านลำธาร์ เดิมเป็นหมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ตอนหลังได้แยกตำบลท่ามะเดื่อ จัดตั้งเป็นตำบลโคกสัก บ้านลำธาร์ จึงเป็นหมู่ที่ 6 ตำบลโคกสัก และได้แยกตำบลโคกสัก จากอำเภอเขาชัยสน จัดตั้งเป็นอำเภอบางแก้ว
     บ้านลำธาร์ เนื่องจากตั้งอยู่ริมคลองที่ไหลผ่านมาจากแม่ขรี บ้านคอแห้งงาม บ้านห้วยเนียง บ้านโคกสัก ลงสู่หารเลน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าสายห้วยลำธาร์  จึงตั้งชื่อเป็นชื่อหมู่บ้าน จึงถึงปัจจุบัน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสักมีกลุ่มบ้าน ดังนี้
          1. บ้านหนองบ่อ ซึ่งมีประวัติเล่าต่อกันมาว่า เมื่อก่อนเป็นพื้นที่ป่าหนาทึบ มีสัตว์ป่ามากมาย เช่น เสีย หมี กวาง สมเสร็จ งู และสัตว์อื่น ๆ อีกมากมาย  และในป่านั้นมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งตรงกลางหนองน้ำเป็นบ่อลึกมาก มีปลาชุกชุมมาก กลายเป็นแหล่งอาหารของคนในระแวกนั้น ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนั้นว่า หนองบ่อ
          2. บ้านแก่นคง มีประวัติเล่าต่อกันว่า มีผู้เฒ่าคนหนึ่งชื่อ คง ได้มาตั้งบ้านเรือนบริเวณริมคลองบางแก้ว ชาวบ้านเรียกว่า แก่คง ภายหลังได้เพี้ยนเป็น แก่นคง จึงถึงปัจจุบัน

ผู้บอกข้อมูล นายหมีด ดุกดอกจันทร์

หมู่ที่ 7 บ้านคอแห้งงาม
     มีการเล่าต่อ ๆ กันมาสรุปได้ 2 ประเด็น
          ประเด็นที่ 1 บ้านคอแห้งงาม เล่ากันมาว่า เดิมเป็นป่าทึบ และเป็นทางเดินของคนที่เดินทางติดต่อไปมากัน มีต้นไม้ขึ้นหลายชนิดในบริเวณนี้ แต่ต้นไม้ที่งอกขึ้นในบริเวณนี้จำนวนมาก คือ ต้นคอแห้ง มีอยู่ต้นหนึ่งที่งอกเด่นสง่างามใกล้กับศาลาที่พักของคนเดินทาง ทุกคนที่เห็นต้นคอแห้งต้นต่างก็ชื่นชมในความสง่างาม จึงตั้งชื่อบริเวณนี้ว่า “บ้านคอแห้งงาม” จนถึงปัจจุบัน
          ประเด็นที่ 2 บ้านคอแห้งงาม เล่าต่อกันมาว่า บริเวณนี้มีคนมาหักร้างถางป่าเพื่อทำนา เนื่องจากพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงาม  เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวเก็บเก็บเกี่ยวไม่ทัน จึงทำให้บริเวณคอข้าว (รวงข้าว) แห้ง (ชาวบ้านเรียกว่าข้าวยับ) แต่ก็ดูแล้วสวยงาม ชาวบ้านจึงเรียก “คอแห้งงาม” จนถึงปัจจุบันนี้

ผู้บอกข้อมูล นางซิน หนูพูล

หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ
     บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ ตามที่เล่าต่อกันมาว่า เมื่อประมาณ 100 ปี ที่แล้ว ได้มีผู้คนเข้ามาถางป่าเพื่อทำมาหากิน เช่น ทำนา ทำไร่ หาของป่า ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม โดยจะปลูกขนำบริเวณรอบ ๆ หนองน้ำ บุคคลแรก ๆ ที่เข้ามาอยู่ทำมาหากิน คือ โต๊ะหมุด โต๊ะหย๊ะ และต่อมา โต๊ะหย๊ะ ได้เสียงชีวิตลง ลูกหลานจึงได้ฝังไว้บริเวณใกล้ ๆ กับหนองน้ำ ซึ่งในเวลาต่อมาเรียกว่า หนองโต๊ะหย๊ะ ต่อมาได้มีคยเข้ามาจับจองที่ทำมาหากินและแผ้วถางป่าบริเวณพื้นที่นี้ จึงกลายมาเป็นทุ่ง ชาวบ้านจึงเรียกเวณนี้ว่า “ทุ่งโต๊ะหย๊ะ” จนถึงปัจจุบัน
ผู้บอกข้อมูล นางแย้ม เสนแก้ว

หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งนาเจริญ
     บ้านทุ่งนาเจริญ ได้อดีตเป็นป่าเสม็ดสลับกับต้นไม้ใหญ่ มีต้นไม้ที่มีลักษณะเด่นต้นใหญ่ สูง คือ ต้นตำเสา ผู้ที่มาอยู่ในบริเวณนี้ครอบครัวแรก ๆ คือ นายหลุย สิงห์แก้ว อพยพมาจากบ้านโคกทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และ นายตี้ หนูปลอด อพยพมาจากตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  โดยตั้งชื่อบ้านว่า บ้านต้นตำเสาสูง และได้บุกเบิกถางป่าเพื่อทำนาปลูกข้าว ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2541 ได้แยกชุมชนดังกล่าวจากหมู่ที่ 2 ตำบลโคกสัก จัดตั้งเป็นหมู่ที่ 9 ตำบลโคกสัก โดย นายขั้น สิงห์แก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก และตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่นี้ว่า “บ้านทุ่งนาเจริญ” จนถึงปัจจุบัน
ผู้บอกข้อมูล นายลี่ บัวบาน

หมู่ที่ 10 บ้านงามทอง
     บ้านงามทอง เดิมเป็นกลุ่มบ้านหนึ่งของบ้านคอแห้งงาม หมู่ที่ 7 เมื่อ พ.ศ.2541 ได้จึงตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านใหม่ เป็นหมู่ที่ 10 ตำบลโคกสัก นายเจริญ ขันติพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ในสมัยนั้น จึงตั้งชื่อให้หมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่ว่า “บ้านงามทอง” ตามความหมาย ดังนี้
          งาม มาจากชื่อของหมู่บ้านเดิม คือ คอแห้งงาม
          ทอง มากจาก ความเจริญรุ่งเรือง เป็นสิริมงคลสำหรับหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่ ต้องการให้สวยงาม และมีความเจริญรุ่งเรือง เหมือนทองคำที่เป็นของดีมีราคา  จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านงามทอง” จนถึงปัจจุบัน

ผู้บอกข้อมูล  นายเจริญ  ขันติพันธุ์

หมู่ที่ 11 บ้านบ่อนางชี
     บ้านบ่อนางชี เดิมเป็นชุมชนย่อยของบ้านลอน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสัก และเมื่อ พ.ศ.2544 ได้มีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ขึ้น เป็นหมู่ที่ 11 ตำบลโคกสัก ชื่อว่า บ้านบ่อนางชี ซึ่งมีตำนานเล่าต่อกันว่า เดิมบริเวณนี้เป็นทุ่งนากว้าง มีศาลาและบ่อน้ำอยู่ใกล้กัน เพื่อให้ผู้ที่เดินทางไปมาได้พักร้อน และดื่มน้ำที่บ่อแห่งนี้ อยู่มาวันหนึ่งมีแม่ชีกลุ่มหนึ่งนุ่งขาวห่มขาว ถือศีล ได้เดินทางผ่านมาและพักที่ศาลาแห่งนี้ช่วยระยะเวลาหนึ่ง ประมาณ 10 ปี เมื่อแม่ชีผู้อาวุโสเสียชีวิตลง แม่ชีที่เหลือก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่น ชาวบ้านจึงตั้งชื่อชุมชนแห่งนี้ว่า “บ่อนางชี” จนถึงปัจจุบัน
ผู้บอกข้อมูล นายสี สุริยจันทร์


หมู่ที่ 12 บ้านทวดทอง
     บ้านทวดทอง เดิมเรียกว่าบ้านศพทวด มีตำนานเล่าต่อกันมาว่า มีผู้อาวุโสท่านหนึ่ง ลูกหลานเรียกว่าทวด ชื่อว่า ทอง เป็นทหารขุนศึกบริวารของเจ้าเมืองในสมัยก่อน เจ้าเมืองในสมัยนั้น กลัวว่าขุนศึกที่ชื่อทองคนนี้ จะแย่งชิงอำนาจการปกครอง จึงคิดกำจัด ขุนศึกทองพร้อมด้วยบริวารจึงหลบหนีมาอยู่ที่บ้านศพทวด เขตตำบลโคกสักในปัจจุบัน และขุนศึกทองได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา บรรดาบริวารก็ได้ฝังศพที่บ้านศพทวด ต่อมาชาวบ้านได้สร้างศาลาได้ ณ สถานที่นั้น ในสมัยนั้นชาวบ้านเชื่อกันว่าทวดทองได้เกิดใหม่เป็นงูใหญ่ ได้ปรากฏตัวให้ชาวบ้านเป็นอยู่เนือง ๆ ชาวบ้านจึงนับถือ เพราะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ผู้คนที่เดินผ่านไปมาจะต้องแวะบูชา หรือมาแก้บน หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกอาเพศขึ้นในภายหลัง บ้านศพทวด เดิมเป็นเขตการปกครองของหมู่ที่ 5 ตำบลโคกสัก และเมื่อ พ.ศ.2543 ได้แยกจัดตั้งหมู่บ้านใหม่เป็นหมู่ที่ 12 ตำบลโคกสัก แล้วเปลี่ยนชื่อจากบ้านศพทวด เป็น บ้านทวดทอง จนถึงปัจจุบัน
ผู้บอกข้อมูล นายอรัญ ต่างเนตรหนู

หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งนายพัน
     บ้านทุ่งนายพัน มีประวัติเล่าต่อกันมาว่า เดิมบริเวณแห่งนี้เป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่ามากมายอาศัยอยู่ และเป็นเส้นทางเดินของผู้ที่เดินทาง วันหนึ่งมีทหารยศนายพัน นำทหารบริวารเดินทางผ่านมาทางนี้ และได้ตั้งแค้มพ์ที่พักอยู่ในบริเวณนี้ และจัดทำแหล่งน้ำขึ้นมาแหล่งหนึ่ง เพื่อเอาน้ำใช้และล่อปลา ตอนหลังเรียกว่า หนองนายพัน อยู่หลังสถานีอนามัยต้นสน ตอนหลังได้มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยและแผ้วถางป่า เพื่อทำไร่ทำนา ทำให้ป่ากลายเป็นทุ่ง จึงเรียกติดปากกันมาว่า “บ้านทุ่งนายพัน” จนถึงปัจจุบัน
     บ้านทุ่งนายพัน เดิมเป็นเขตการปกครองของหมู่ที่ 4 ตำบลโคกสัก และได้แยกเพื่อจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ เมื่อ 1 ตุลาคม 2548

ผู้บอกข้อมูล นายสมพงค์ แก้วชูทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
เลขที่ 154 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93140
โทรศัพท์ : 0-7469-7188  โทรสาร : 0-7469-7188  อีเมล์ : admin@koksak.go.th

www.koksak.go.th