Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาข้าราชการ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

จำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน
     หมู่ที่ 1 บ้านหลังสถานีรถไฟ
     หมู่ที่ 2 บ้านโคกสัก
     หมู่ที่ 3 บ้านลอน
     หมู่ที่ 4 บ้านต้นสน
     หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเนียง
     หมู่ที่ 6 บ้านลำธาร์
     หมู่ที่ 7 บ้านคอแห้งงาม
     หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ
     หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งนาเจริญ
     หมู่ที่ 10  บ้านงามทอง
     หมู่ที่ 11  บ้านบ่อนางชี
     หมู่ที่ 12  บ้านทวดทอง
     หมู่ที่ 13  บ้านทุ่งนายพัน
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่     2,3,4,5,6,9,11,12,13
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล บางส่วน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,7,8,10


ท้องถิ่นอื่นในตำบล
     จำนวนเทศบาล  2 แห่ง
     จำนวนสุขาภิบาล  - แห่ง


ประชากร
     ประชากรทั้งสิ้น 6,921 คน แยกเป็น ชาย 3,506 คน หญิง 3,415 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 1,929 ครัวเรือน นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 65 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 35

การศึกษา
     โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
     โรงเรียนบ้านโคกสัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านโคกสัก
     โรงเรียนวัดลอน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านลอน
     โรงเรียนบ้านต้นสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านต้นสน
     โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 2 แห่ง
          ดารุสสลาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านลำธาร์
          อิสลามศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านลำธาร์
     โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
     โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านลำธาร์
     โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง  - แห่ง
     ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง
     ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯ 1 แห่ง
     ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดลำธาร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านหลังสถานี
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านลอน
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเนียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเนียง
     ศูนย์อบรมจริยธรรมฯ 5 แห่ง
     ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 13 แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     วัด/สำนักสงฆ์ 3 แห่ง
          วัดลอน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านลอน
          วัดห้วยเนียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเนียง
          วัดมหรรณพาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ
     มัสยิด 4 แห่ง
          มัสยิดลำธาร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านหลังสถานี
          มัสยิดบ้านโคกสัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านโคกสัก
          มัสยิดบ้านวังหลัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านต้นสน
          มัสยิดบ้านใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเนียง     
     ศาลเจ้า  - แห่ง
     โบสถ์  -  แห่ง


สาธารณสุข
     โรงพยาบาลของรัฐ  - แห่ง
     สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 3 แห่ง
     สถานีอนามัยบ้านลอน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านลอน
     สถานีอนามัยบ้านต้นสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านต้นสน
     สถานีอนามัยบ้านหนองบ่อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านลำธาร์
     สถานพยาบาลเอกชน  - แห่ง
     ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  - แห่ง
     ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 13 แห่ง
     อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100%


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     สถานีตำรวจ  - แห่ง
     สถานีดับเพลิง  - แห่ง
     ป้อมยามตำรวจ 1 แห่ง
     ศูนย์ อปพร.ตำบลโคกสัก 1 แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
เลขที่ 154 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93140
โทรศัพท์ : 0-7469-7188  โทรสาร : 0-7469-7188  อีเมล์ : admin@koksak.go.th

www.koksak.go.th