Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาข้าราชการ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
    แนวทางการพัฒนา

     1) งานก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนนและสะพาน
     2) พัฒนาระบบจราจร
    เป้าประสงค์
     1. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
     2. เพื่อเป็นการสร้างความสะดวกในการาติดต่อของธุรกิจชุมชนและผู้ประกอบการ
     3. เพื่อเป็นการปรับปรุงถนน สะพาน ให้ได้มาตรฐาน
     4. เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    แนวทางการพัฒนา

     1) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร
     2) พัฒนาและส่งเสริมตลาดชุมชน
    เป้าประสงค์
     1.  เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎร
     2.  เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร
     3.  เพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ราษฎร
     4.  เพื่อเป็นศูนย์กลางการระบายสินค้าให้แก่ราษฎร


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    แนวทางการพัฒนา

     1) พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
     2) พัฒนาศาสนาและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
    เป้าประสงค์
     1. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้เท่าเทียมกับผู้อื่น
     2. เพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในท้องถิ่นได้แสดงออกถึงความสามารถ
     3. เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
    แนวทางการพัฒนา

     1) พัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
     2) พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
    เป้าประสงค์
     1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสมีสิทธิ์เท่าเทียมผู้อื่นทางสังคม
     2. เพื่อสร้างสรรค์สังคมในสิ่งที่ดีงาม
     3. เพื่อความเสมอภาคในการพัฒนาชุมชน


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
    แนวทางการพัฒนา

     1) ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน
     2) ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล
    เป้าประสงค์
     1. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
     2. เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากการระบาดของโรค
     3. เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อตามฤดู

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    แนวทางการพัฒนา

     1) พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     2) พัฒนาด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
    เป้าประสงค์
     1. เพื่อบรรเทาสาธารณภัย
     2. เพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัย
     3. เพื่อให้บริการทางสังคม


7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
    แนวทางการพัฒนา

     1) พัฒนาชุมชนพึ่งตนเองได้
     2) พัฒนาผู้นำชุมชนและสร้างชุมชนเข้มแข็ง
    เป้าประสงค์
     1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
     2. เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนรักท้องถิ่นตัวเอง
     3. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
    แนวทางการพัฒนา

     1) พัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับชุมชน
     2) พัฒนาแหล่งสาธารณูปโภคให้ครบทุกหมู่บ้าน
    เป้าประสงค์
     1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
     2. เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง


9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
    แนวทางการพัฒนา

     1) พัฒนาแหล่งน้ำกินน้ำใช้ให้เพียงพอ
     2) พัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
    เป้าประสงค์
     1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
     2. เพื่อให้มีน้ำในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
     3. เพื่อป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการบริการสาธารณะ
    แนวทางการพัฒนา

     1) พัฒนาด้านการบริหารอย่างยุติธรรม
     2) พัฒนาด้านจริยธรรมและคุณธรรม
    เป้าประสงค์
     1. เพื่อให้การบริหารบ้านเมืองอย่างยุติธรรมและเป็นกลาง
     2. เพื่อความโปร่งใสในการบริหารบ้านเมือง
     3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    แนวทางการพัฒนา

     1) พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
     2) พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
    เป้าประสงค์
     1. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
     2. เพื่อให้บ้านเมืองน่าอยู่

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคลัง
    แนวทางการพัฒนา

     1) พัฒนาด้านการจัดเก็บภาษี
     2) พัฒนาด้านจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ
    เป้าประสงค์
     1. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ
     2. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้ององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
เลขที่ 154 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93140
โทรศัพท์ : 0-7469-7188  โทรสาร : 0-7469-7188  อีเมล์ : admin@koksak.go.th

www.koksak.go.th