Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาข้าราชการ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการ เด็ก เยาวชนสดใส ร่วมใจพัฒนาชุมชน 2556
Responsive image
โครงการ "เด็ก เยาวชนสดใส  ร่วมใจพัฒนาชุมชน"
วันที่  7   กันยายน  2556
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลอนและวัดลอน  
ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง

-------------------------------------              สภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกสัก  ได้จัดกิจกรรมเยาวชนในโครงการ "เด็ก เยาวชนสดใส ร่วมใจพัฒนาชุมชน" ขึ้นในวันที่  7  กันยายน  2556  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลอนและวัดลอน  โดยมีเยาวชนในเขตตำบลโคกสัก เข้าร่วมโครงการจำนวน 69  คน  โอกาสนี้    นายอะหลี ดลระหมาน  หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.โคกสัก เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว  มีการจัดกิจกรรมดังนี้ 
 
                1. การอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน โดย ท่านพระครูรังสีธรรมโสภิต  เจ้าอาวาสวัดลอน  
                2. ให้เยาวชนร่วมกันพัฒนาวัด 

            วัตถุประสงค์
                1. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น รักษาวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนอย่างแท้จริง
                2. เพื่อพัฒนาคนให้มีศักยภาพรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่ปลอดภัยและเอื้ออาทร จะได้ห่างไกลจากยาเสพติด
                3. เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคี และความเข้าใจอันดีแก่กลุ่มเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลโคกสัก
                4. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในพื้นที่ตำบลโคกสัก ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนากลุ่ม/องค์กรพัฒนาชุมชนและสังคมในทุกๆ ด้าน

            ผลที่คาดว่าจะได้รับ
             
   1. เด็ก เยาวชนสามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทำให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น รักษาวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของชุมชน
                2. เด็ก เยาวชนมีการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่ปลอดภัยและเอื้ออาทร นำไปสู่การห่างไกลจากยาเสพติด
                3. เกิดความรักความสามัคคี และความเข้าใจอันดีแก่กลุ่มเด็ก เยาวชน
                4. แกนนำเด็ก เยาวชนมีความรู้ ความสามารถในการนำไปพัฒนากลุ่ม/องค์กร/ชุมชน/ สังคมได้                                                                             ************************************

 
 
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
เลขที่ 154 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93140
โทรศัพท์ : 0-7469-7188  โทรสาร : 0-7469-7188  อีเมล์ : admin@koksak.go.th

www.koksak.go.th