Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาข้าราชการ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์
ปลัด อบต.โคกสัก
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวทิชากร เพ็งโอ
รองปลัด อบต.โคกสัก
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวศุภวรรณ อินทรัตน์ ณ นคร
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
Responsive image
Responsive image
นายประสิทธิ์ ฝ้ายเส็ม
นิติกรปฏิบัติการ
Responsive image
น.ส.พัชราภรณ์ แก้วจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางยุพินทร์ คงประสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นางจิราพร สงเอียด
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวสุกัญญา ชูแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวปรีดา ปานหวาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
น.ส.ญรินดา บิลกอหลี
ผช.จพง.ธุรการ
Responsive image
น.ส.ฮ่าหยาด มุเก็ม
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
Responsive image
นายถาวร ชูประดิษฐ์
พนง.ขับรถยนต์
Responsive image
นายไชย ดลหมัน
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางกชกร ฉิมปลอด
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image
นางสาวพรทิพย์ ทองศร
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายดะหมาน โตะหระหนี
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายสมพร ดุกดอกจันทร์
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายนฤพงษ์ บุญไชย
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image
นางสาวสมใจ สะชนะพันธ์
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
เลขที่ 154 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93140
โทรศัพท์ : 0-7469-7188  โทรสาร : 0-7469-7188  อีเมล์ : admin@koksak.go.th

www.koksak.go.th