Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาข้าราชการ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
น.ส.ทิพย์วิภา จินดารัตน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
น.ส.โสภา หมานเส้ง
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวคัยรียะห์ เพ็งโอ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Responsive image
นายสมศักดิ์ ชูแหละ
คนงานทั่วไป
Responsive image
น.ส.สุรารักษ์ เรืองพุทธ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเนียง
Responsive image
นางสายพิณ คีรี
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอน
Responsive image
นางยุพนา หนูมาก
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดลำธาร์
Responsive image
นางยารอน๊ะ หมัดอ่าดัม
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเนียง
Responsive image
นางวันเพ็ญ ทองจินดา
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอน
Responsive image
นางอ่าสะหน๊ะ หวังอาลี
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดลำธาร์
Responsive image
างอะอีฉ๊ะ หมัดอาดัม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเนียง
Responsive image
นางหมิหน๊ะ เบ็ญตาหลี
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอน
Responsive image
น.ส.วิชชุดา ช่วยพิชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดลำธาร์
Responsive image
น.ส.สุภาภรณ์ เช้าจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเนียง
Responsive image
นายสมมาตร สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอน
Responsive image
นางมะลิหยาม หนูโส๊ะ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดลำธาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
เลขที่ 154 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93140
โทรศัพท์ : 0-7469-7188  โทรสาร : 0-7469-7188  อีเมล์ : admin@koksak.go.th

www.koksak.go.th